โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

น.ส.สิริพร อี่มชาลี ค.บ. (พลศึกษา)
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธวัชชัย จำปาวะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชัชชัย สุขโสภณ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2