โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

น.ส.สิริพร อี่มชาลี ค.บ. (พลศึกษา)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธวัชชัย จำปาวะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายคณิต โตสารเดช
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 064-42563457