โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ทำเนียบบุคลากร

นายสมสกุล รสชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 29949-1

รอรับโอนย้ายครับ เลขที่ตำแหน่ง 35068-1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพจนา ชอบใหญ่
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศุภชัย คงพิพัฒน์สุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางฐิติพันธ์ รัตนาธรรม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสายทอง อุปพงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส.วรัญญา เขียวสด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

น.ส.สิริพร อิ่มชาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช แพรงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิริรัตน์ พันธ์รอด
ครู คศ.1

นายธวัชชัย จำปาวะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

รอการบรรจุ เลขที่ตำแหน่ง 35070-2
ครูผู้ช่วย

รอการบรรจุครับ เลขที่ตำแหน่ง 35069-2
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ สินธุประเสริฐ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายชัชชัย สุขโสภณ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิรินทร เพ็งมาลา
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนา หมวกเหล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายเอกชัย ไทยเจริญ
นักการภารโรง

นายปิยทัศน์ ชำนาญกุล
คนสวน