โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ทำเนียบบุคลากร

นายสมสกุล รสชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 29949-1
เบอร์โทร : 0856008067,0869318851,0970728646
อีเมล์ : ptek_999@hotmail.com

รอรับโอนย้ายครับ เลขที่ตำแหน่ง 35068-1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพจนา ชอบใหญ่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0847818675

นายศุภชัย คงพิพัฒน์สุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางฐิติพันธ์ รัตนาธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0843498233

นางสายทอง อุปพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0871376529

น.ส.วรัญญา เขียวสด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 080-0981249

น.ส.สิริพร อิ่มชาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0990836514

ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช แพรงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0988574129

น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิริรัตน์ พันธ์รอด
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0890661739

นายธวัชชัย จำปาวะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววิไลวรรณ แจ้งชัด
ครู คศ.1

รอการบรรจุครับ เลขที่ตำแหน่ง 35069-2
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ สินธุประเสริฐ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 090-9138533

นางสาวกาญจนา หมวกเหล็ก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 062-1135651

นางสาวมนัสชนก กิจเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายคณิต โตสารเดช
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุริยา กิ่งแฝง
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเอกชัย ไทยเจริญ
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0848699833 099-8360302

นายปิยทัศน์ ชำนาญกุล
คนสวน
เบอร์โทร : 0988859204