โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นายศุภชัย คงพิพัฒน์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุริยา กิ่งแฝง
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2