โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คุณครูฐิติพันธิ์ ป้องหมู่
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0843498233

นางสาวมนัสชนก กิจเจริญ
ผู้ดูแลเด็กเด็ก (ทักษะ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2