โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คุณครูสิริพร อิ่มชาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสายทอง อุปพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2