โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช แพรงาม ค.บ. (ประถมศึกษา) วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6