โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช แพรงาม ค.บ. (ประถมศึกษา) วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0849458491

นางสาววิไลวรรณ แจ้งชัด
ครู คศ.1

นายสุริยา กิ่งแฝง
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2