โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศุภชัย คงพิพัฒน์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 092-992-6398
อีเมล์ : sudting.21042522@gmail.com

น.ส.กาญจนา หมวกเหล็ก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2