โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโทสมบัติ จึงตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง

นายมานพ วงษ์สาริกา
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง
เบอร์โทร : 0818619308

นายนพพร คชนjวม
รองนายกเทศมนรีตำบลทับช้าง

นายคำ้ แก้วทอง
ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง

นายสงวนศักดิ์ คุทจร
เลขานุกการนายกเทศมนตรี

นางบุญเที่ยง สะอาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสมสกุล รสชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา